Vores betingelser

Her findes de, til enhver tid, gældende generelle betingelser 

1. Generelle betingelser

De generelle betingelser gælder for alle aktiviteter udført af Eventforce Retail – herefter kaldet EF. Betingelserne er gældende for EF’s kunder, uanset om arbejdet udføres af EF eller af en underleverandør. De generelle betingelser er gældende for alle aftaler og kontrakter indgået med EF med mindre der, i kontrakten, er aftalt afvigelser med henvisning til konkret punkt i de generelle betingelser.

2. Ydelsens omfang

EF tilrettelægger og gennemfører service- og salgsydelser. Disse ydelser specificeres i aftalen.

3. Reklamationsret

Reklamationer, der giver anledning til tilbageholdelse af betaling, skal være EF skriftligt i hænde senest 4 dage efter endt udførelse af det arbejde, der omfattes af reklamationen. Kunden er forpligtet til løbende at gøre indsigelse under arbejdets udførelse, så EF har mulighed for at udbedre disse forhold.

4. Leveringstid

EF kan ikke drages til ansvar for forsinkelser, der ikke skyldes EF's forhold. Væsentlig forsinkelse, som måtte skyldes uagtsomt forhold fra EF's side, berettiger kunden til at opsige aftalen, men ikke til at kræve erstatning. Specielt fremhæves, at EF ikke kan gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og mistet fortjeneste.

5. Forgæves besøg/mangler

Såfremt EF er tildelt en opgave, møder op, og finder materialet mangelfuldt eller den opståede fejl skyldes forhold, som ikke er dækket af aftalen, faktureres kunden for arbejdstid og rejseomkostninger efter gældende takster. Der faktureres den tid, opgaven er aftalt/estimeret til.

6. Betaling

Serviceydelser og salg sker i henhold til gældende prisliste og aftale. Prislisten kan til enhver tid rekvireres hos EF. Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved betaling herefter tillægger EF 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Ekspeditionsgebyr tillægges pr. rentetilskrivning og er DKR 100. EF er uden varsel berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt kunden ikke betaler som aftalt.

7. Misligholdelse

Såfremt en aftale opsiges uden varsel, er EF ikke forpligtet til at færdiggøre det arbejde, der måtte mangle at blive udført. Såfremt kunden bliver erklæret konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger eller på anden måde er ude af stand til at betale sin gæld, er EF berettiget til, uden varsel, at opsige kontrakten.

8. Prisregulering

Regulering af priser sker pr. 31. december hvert år, for kontrakter, som har kørt i 4 måneder, minimum i henhold til årets udvikling i nettoprisindekset.

9. Forsikring

EF's medarbejdere er dækket af lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos EF ved udførelse af arbejdet, der er omfattet af kontrakten. Varerne og andre materialer er alene kundens ansvar og risiko.

10. Immaterielle rettigheder

Enhver udførelse af serviceydelser og salg sker med respekt for produktindehavers immaterielle rettigheder. SB er uden ansvar af nogen art for kundens eller forhandlerens eventuelle handlinger i strid med sådanne rettigheder.

11. Overdragelse

Med mindre andet er aftalt, er EF berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

12. Force majeure

EF anses ikke som ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ingen af parterne med rimelighed er herre over eller som i øvrigt ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra partners side, herunder krig og mobilisering, strejker, lockout, svigtende leverancer, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, dødsfald hos nøglepersoner, import- og eksportforhold. Force majeure omfatter også situationer der rammer EF's underleverandører. I tilfælde af force majeure, suspenderes parternes rettigheder og pligter i en periode indtil i alt 90 dage, hvorefter hver part er berettiget til at annullere aftalen for den del af leverancen eller ydelsen, der er berørt af force majeure.

13. Værneting

Alle tvister om samarbejdsaftalen samt disse generelle betingelser skal afgøres efter dansk ret. Retten i Aalborg skal som første instans være værneting for alle tvister om samarbejdsaftalen og disse generelle betingelser.

14. Persondatapolitik

Introduktion

For at kunne levere den aftalt service bestående af følgende: opfyldning i butikker, varebestilling, butiksombygning, butiksetablering, kan der være vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Anders Hyrup, tlf. 2541 5115 eller mail ahy@eventforce.dk

Dataansvarlig

Eventforce Retail (CVR-nummer 25493796)

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med "Hovedydelsen". Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med den definerede opgave, du beder os om.
Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:
Navn, adresse, telefon, e-mail, cvr nr.
Kunde / leverandørforhold

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven, efter endt samarbejde.

Dine rettigheder i forhold til persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer. 

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Eventforce. Undtagelsen er i disse tilfælde:

Med dit samtykke: Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Eventforce, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

Til ekstern databehandling: Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Af juridiske årsager: Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Eventforce, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
 • Holde Eventforce fri fra skade, vores kunder eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.
 • Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Eventforce og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

bubble